7 LÝ DO TẠI SAO TRƯỜNG HỌC CẦN PHẢI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Có một điểm chung của các trường thành công nhất trên thế giới: Họ đều có một kế hoạch chiến lược tuyệt vời. Lập kế hoạch chiến lược không chỉ dành cho doanh nghiệp hay các tổ chức phi lợi nhuận mà bất kỳ trường học nào có sứ mệnh thành công vì lợi ích giáo dục tốt nhất của học sinh đều phải có kế hoạch để đạt được điều đó.

Một kế hoạch chiến lược giúp trường học xác định những gì dự định đạt được khi nói đến mục tiêu thành công của học sinh và mục tiêu của tổ chức. Một sự kết hợp giữa lập kế hoạch và truyền thông tốt sẽ đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan bao gồm phụ huynh, giáo viên, quản trị viên, hiệu trưởng, thành viên hội đồng quản trị và cộng đồng đều đang phấn đấu cho cùng một mục tiêu. Thực hiện kế hoạch chiến lược thành công đòi hỏi phải quản lý hợp lý các nguồn lực ngân sách và thời gian, tạo ra các nhóm sản lượng cao và giám sát nhất quán mọi tiến độ .

Dưới đây là 7 lý do tại sao lập kế hoạch chiến lược cho các trường rất quan trọng:

1. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NÊU RÕ TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CHUNG

Điều này cho phép tất cả các bên liên quan làm việc hướng tới một tầm nhìn chung. Một nguyên nhân hàng đầu của sự bất mãn của nhân viên (đối với các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận và thậm chí cả trường học) là nhân viên không hiểu công việc họ đang làm giúp tổ chức của họ như thế nào. Với một kế hoạch chiến lược được truyền đạt và thực hiện tốt, mọi người đều được thông báo về các mục tiêu của trường họ và hành động của họ đang đóng góp như thế nào để đạt được những mục tiêu này.   

2. MỘT KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC HIỆU QUẢ CÁC TRƯỜNG HỌC VÀ NHÂN VIÊN CỦA HỌ

Kế hoạch khuyến khích cam kết bằng cách cho các nhân viên thấy rằng công việc của họ là thiết yếu, một phần của chiến lược lớn hơn để giúp trường của họ thành công.

3. MỘT KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÁC ĐỊNH CÁCH ĐO LƯỜNG THÀNH CÔNG

Để đạt được thành công, điều quan trọng là phải biết thành công có nghĩa là gì.  Một trường học có chiến lược có thể theo dõi tiến trình của nó đối với các kết quả chính và đánh giá vị trí và cách thức trường có thể đi sai hướng. 

4. MỘT KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC HỖ TRỢ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TRƯỜNG VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG CHO TƯƠNG LAI

Với một kế hoạch được đưa ra, hội đồng quản trị có một lộ trình có thể theo dõi, đánh giá và sửa đổi để tạo điều kiện cho các quyết định quản trị tốt hơn và đưa ra định hướng cho tương lai của trường.

5. MỘT KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC LÀM TĂNG SỰ GIAO TIẾP VÀ SỰ THAM GIA

Trong các tổ chức lớn giao tiếp  trường học  là rất quan trọng  để mọi người hiểu trách nhiệm của mình và các bộ phận có hiệu quả trong việc phối hợp các nỗ lực cùng nhau. Là một lợi ích bổ sung, kế hoạch cũng giúp gây quỹ. Các nhà tài trợ có nhiều khả năng hỗ trợ một trường học có tầm nhìn rõ ràng và một chiến lược để thực hiện.

6. MỘT KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIỮ CHO MỌI NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỌC TỪ GIÁO VIÊN ĐẾN QUẢN TRỊ VIÊN KẾT NỐI VỚI NHAU

Một kế hoạch được thực hiện và truyền đạt giữ cho tất cả nhân viên chịu trách nhiệm cho hành động của họ và khuyến khích sự hợp tác.

7. LÝ DO TỐT NHẤT CỦA TẤT CẢ CÁC KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRỞ LẠI ƯU TIÊN SỐ MỘT CỦA MỌI TRƯỜNG HỌC LỚN: HỌC SINH

Trên hết, lập kế hoạch chiến lược cung cấp một khung để ưu tiên quan trọng nhất của trường – thành tích giáo dục của học sinh được quan tâm.